Log in Register

Log in

 

வார்த்தை விளையாட்டு 2016 - பாடத்திட்டம்

 

 

 • படம் பார்த்து தமிழில் பெயர் சொல்

                   எடுத்துக்காட்டு:

        Example

 •  எதிர்ச்சொல் (Oral)
 •  

  1. நேர் * எதிர்

  2. மருவுக * ஒருவுக

  3. கடுவன் * மந்தி

  4. மேதை * பேதை

  5. அருகே * தொலைவு

  6. தண்மை  * வெம்மை

  7. மன்னிப்பு * ஒறுப்பு

  8. ஆகாது *போகாது

  9. அருகு * பெருகு

  10. அண்மை * சேய்மை

  11. முனிவு * கணிவு

  12. பகட்டு * எளிமை

  13. வழுத்தல் * இகழ்தல்

  14. தொன்மை * புதுமை

  15. வளர்ச்சி * தளர்ச்சி

  16. ஆதி * அந்தம்

  17. அருள் * மருள்

  18. இன்சொல் * வன்சொல்

  19. பனையளவு * திணையளவு

  20. நஞ்சு * அமிர்தம்

  21. ஆழ * மிதப்ப

  22. குடியரசு * முடியரசு

  23. எந்தை * நொந்தை

  24. அமைதி * குழப்பம்

  25. மருள் * தெருள்

  26. மலர்தல் * கூம்புதல்

  27. தொகுத்து * பகுத்து

  28. இகழ்ச்சி * புகழ்ச்சி  

  29. இறுக்கம் * தளர்வு

  30. நல்லார் * அல்லார்

  31. சுருக்கம் * விரிவு

  32. தளிர் * சருகு

  33. ஓடுமீன் * உறுமீன்

  34. ஆண்டான் * அடிமை

  35. மேலை * கீழை

  36. சொந்தம் * அந்நியம்

  37. வளர்ந்து * தளர்ந்து

  38. இழப்பு * ஆதாயம்

  39. இடும்பை * இன்பம்

  40. பண்புடை * பண்பிலா

  41. களிப்பு * துயரம்

  42. வடமொழி * தென்மொழி

  43. தமயன் * தமக்கை

  44. பழமொழி * புதுமொழி

  45. இம்மை * மறுமை

  46. தனிமை * குழு

   

  • பழமொழிகள் (Oral)

   

  1. அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது.

  2. ஐந்திலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா?

  3. ஆழமறியாமல் காலை விடாதே.

  4. ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்து போடு.

  5. இளங்கன்று பயமறியாது

  6. ஈட்டி எட்டு முழம் பாயும் பணம் பாதாளம் மட்டும் பாயும்.

  7. உள்ளது போகாது இல்லது வாராது.

  8. ஊர் வாயை மூட உலைமுடி இல்லை.

  9. எய்தவன் இருக்க அம்பை நோவானேன் ?

  10. ஏரி நிறைந்தால் கரை கசியும்.

  11. ஐயமான காரியத்தைச் செய்தல் ஆகாது

  12. ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா?

  13. ஓட்டைக் கப்பலுக்கு ஒன்பது மாலுமி.

  14. ஒளவை சொல்லுக்கு அச்சம் இல்லை.

  15. கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவிபாடும்

  16. ஒரு குருவி இரை எடுக்க, ஒன்பது குருவி வாய் திறக்க.

  17. காலைச் சுற்றின பாம்பு கடிக்காமல் விடாது

  18. கோல் ஆட, குரங்கு ஆடும்.

  19. சட்டி சுட்டதும், கை விட்டதும்

  20. பசி வந்தால் பத்தும் பறக்கும்.

  21. கரும்பை விரும்ப விரும்ப வேம்பு.

  22. வாத்தியாரை மெச்சின பிள்ளை இல்லை.

  23. போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து.

  24. குந்தித் தின்றால் குன்றும் மாளும்.

  25. சுண்டக்காய் கால் பணம் சுமைகூலி முக்கா பணம்

  26. மண்ணை குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்காதே

  27. முன் கை நீண்டால் , முழங்கை நீளும்

  28. ஓட்டை பானையிலும் சர்க்கரை இருக்கும்.

  29. மதில் மேல் பூனை போல .

  30. தன் வினை தன்னைச் சுடும் , ஓட்டப்பம் வீட்டை  சுடும்.

 

 • கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக
  1. க__ப்பு (Black)

  2. _லந்தி (Spider)

  3. ப_சு (Prize)

  4. ஆ_ _ள் (Gents/Men)

  5. அக்__  (Sister)

  6. ஒ_ _கம் (Camel)

  7. அணி_  (Squirrel)

  8. _ணினி (Computer)

  9. பு_ _ _ம் (Book)

  10. ப-வை  (Bird)

  11. க_வு (Door)

  12. மே_ம் (Cloud)

  13. ம__ (Rain)

  14. தின_ (Day)

  15. கரு_ _(Sugarcane)

  16. எ_ம்பு (Ant)

  17. இனிப்_ (Sweet)

  18. _ரம் (Spicy)

  19. தவ__(Frog)

  20. கவ__ (Sad)

  21. _ருப்பு (Lentil)

  22. பொ_ப்பு (Responsible)

  23. மொ_ (Language)

  24. ப_ _ (School)

  25. _ல்லி (Lizard)

  26. _லை (Statue)

  27. உண_ _ (Feeling)

  28. _ழு (Pull)

  29. தள்_ (Push)

  30. கன_ (Dream)

 

 

Thanks to our sponsors