Log in Register

Log in

 

logo_1nos copy.jpg

Sange Muzhangu - NETS Children's Vizhaa 2017

( சங்கே முழங்கு - நெட்ஸ் குழந்தைகள் விழா 2017)

Saturday Nov 4th, 2017 at 2:30 PM

Keefe Tech School,

750 Winter Street, Framingham, MA - 01702.

 

Program Guidelines:


Entrance Tickets:

 • Program is FREE for NETS Members and their families.

 • Non-members pay $5 per person.

 • Children under 5 free.

 • NETS Members will have first preference for participation.


S.No

Program Name

Member Fees   (per person except Naadagam)

Non-Member Fees   (per person except Naadagam)

Competition

Awards

1

Fancy Dress

$15

$20

No

NETS Trophy.

2

Talent Show

$15

$20

No

NETS Trophy.

3

Thirukkural Competition

Free

Free

Yes

Winners get Medals with Certificates.

Participants get Certificates.

4

Tamil Pechu Engal Moochu (Tamil Speech, Poem Recitations - Bharathidasan Theme)

$10

$15

No

NETS Trophy

5

Solungal Vellungal (Tamil word based game)

Free

Free

No

Medal and Certificate.

6

Tamil Iyal Isai Nadanam – Group – [Non-Competiton] (Classical, Non-Classical , Singing, Dancing, Drama and any other Group Performance) - Duration 5 Minutes.

$15

$20

No

NETS Trophy.

7

Classical Solo Competition (Classical only) - Duration 5 Minutes

$25

$30

Yes

Winner gets Super Dancer Trophy.Runners get participant Trophy.

8

Non-Classical Group Competition   - (Nonclassical Tamil Songs) -

Duration 5 Minutes

$20

$25

Yes

Winning Team gets Super Dancer Trophy..  Runners get participant Trophy.

More than 4 team in a group , winner and runner. Certificates will be issued.

9

Tamil Nadagam

5  Participants

 • $50

10 Participants

$100

15 Participants

$150

5  Participants

 • $75

10 Participants

$150

15 Participants

$225

No

Participant Trophy

10

Math Bee

Free

Free

Yes

Winner will be getting medal and others participant certificates

11

Science Bee

Free

Free

Yes

Winner will be getting medal and others participant certificates

12

Drawing Competition

Free

Free

Yes

Winner will be getting medal and others participant certificates

All Registrations close by October 23th  2017, 10:00 p.m EST. No extensions.

 1. Fancy Dress: (0-5 years) (மாறுவேட வெளிப்பாடு)

              

 •  All performances must be in Tamil. If the performance requires music, please send them as soon

              as  possible to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 • Fancy Dress is open to all children up to 5 years. Each Fancy Dress performance will be given a   

              maximum of 3 minutes duration which will be strictly enforced. Any participant who is above 5

               years  will be considered as Talent Show Participant.

 • Performances will be selected on first come first serve basis.


 1. Talent Show:(Up to 16 years)(தனித்திறன் வெளிப்பாடு)

 • All performances must be in Tamil. If the performance requires music, please send them as soon

              as  possible to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Lyrics should be only in Tamil.

 • Talent Show is open to all children up to 16 years. Each Talent Show performance will be given a maximum of 5 minutes duration which will be strictly enforced.

 • Participants are expected to exhibit their unique talents within the given time limit.

 • Performances will be selected on first come first serve basis.


 1. Thirukkural Competition:(5-12 years)(திருக்குறள் போட்டி)


 • Thirukural recitation competition is open to all kids from 5 - 12 years of age.

 • There will be set of Thirukkurals to memorize (see below for details). The number of Kurals will vary for each age group.

 • Participants will be asked to recite the random selection of Kurals from their respective sets.

 • The Judges will decide the number of Kurals to ask for each age Group.

 • There will be only one one round for the participants in each age group.

 • Confirmation mails will not be sent to the participants of Thirukkural Recitation competition. All the kids who have registered for the competition can be considered as confirmed participants.

 • Participants of Thirukkural Competition can participate in other programs based on their rules.


   You can access the Thirukkurals in the following website:           http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0001.htmlAges 5 & 6:

 • There will be 10 kurals to memorize for this group.

  • 12,72,102,151,200, 291,392,412,423,786 (Individual Kurals for the younger group)

12

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்

துப்பாய தூஉம் மழை.


72

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்

என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.


102

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்

ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.


151

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை

இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை.


200

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க

சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.


291

வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்

தீமை இலாத சொலல்


392

எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்

கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு.

412

செவுக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது

வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.


423

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.


786

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து

அகநக நட்பது நட்பு.


 • The participants will be asked to recite by giving the starting word of the Thirukkural.

 • If there is a tie for the first 3 places, the participants will be asked to recite the kurals by giving the last word.

Ages 7 & 8 :

 • There will be 2 chapters (Adhikaram) to memorize for this group

 • Chapter 1.2.6 இனியவைகூறல்(91-100)

இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாம்

செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.

91

அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து

இன்சொலன் ஆகப் பெறின்.

92

முகத்தான் அமர்ந் துஇனிது நோக்கி அகத்தானாம்

இன்சொ லினதே அறம்.

93

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்

இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு.

94

பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு

அணியல்ல மற்றுப் பிற.

95

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை

நாடி இனிய சொலின்.

96

நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று

பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.

97

சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்

இம்மையும் இன்பம் தரும்.

98

இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ

வன்சொல் வழங்கு வது?

99

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்

கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

 

 • Chapter 1.2.9. அடக்கமுடைமை (121-130)


அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை

ஆரிருள் உய்த்து விடும்.

121

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்

அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு.

122

செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து

ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்.

123

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்

மலையினும் மாணப் பெரிது.

124

எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்

செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து.

125

ஒருநம்யுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்

எழுநம்யும் ஏமாப் புடைத்து.

126

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.

127

ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்

நன்றாகா தாகி விடும்.

128

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே

நாவினாற் சுட்ட வடு.

129

கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி

அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து.

130

 • The participants can be asked to recite the Thirukkurals by giving the first word.

 • If there is a tie for the first 3 places, the participants will be asked to recite the kurals by giving the last word.


Ages 9 - 12:

 • There will be 2 chapters (Adhikaram) to memorize for this group

1.2.12. பொறையுடைமை

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை

இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை.

151

பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை

மறத்தல் அதனினும் நன்று.

152

இன்நம்யுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்

வன்மை மடவார்ப் பொறை.

153

நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொநற்யுடைமை

போற்றி யொழுகப் படும்.

154

ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்

பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.

155

ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்

பொன்றுந் துணையும் புகழ்.

156

திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்து

அறனல்ல செய்யாமை நன்று.

157

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்

தகுதியான் வென்று விடல்.

158

துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய்

இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர்.

159

உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்

இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின்.

160


1.2.16. பயனில சொல்லாமை

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்

எல்லாரும் எள்ளப் படும்.

191

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில

நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.

192

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில

பாரித் துரைக்கும் உரை.

193

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்

பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.

194

சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில

நீர்மை யுடையார் சொலின்.

195

பயனில் சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்

மக்கட் பதடி யெனல்.

196

நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்

பயனில சொல்லாமை நன்று.

197

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்

பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.

198

பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த

மாசறு காட்சி யவர்.

199

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க

சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.

200

 • The participants can be asked to recite the Thirukkurals by giving the first word or last word.

 • If there is a tie for the first 3 places, the participants will be asked to recite the meaning of kurals in Tamil.


  ** Judges decisions for winners will be final!


4)  Tamil Pechu Engal Moochu (Tamil Speech, Poem Recitations) (Up to 16 Years)

             

             All performances must be in Tamil. Speech and Lyrics should be in Tamil

       

 • Tamil Pechu Engal Moochu is not a competition. Tamil Pechu Engal Moochu comprises of Tamil Speech, Poem (Seyyul) Recitations. Based on Bharathidasan  Theme, preference will be given for Bharathidasan  topics, Bharathidasan  Poems (Kavithaigal).

 • Tamil Pechu Engal Moochu is open to all children up to 16 years. You can choose your own topic. You will be given 5 minutes duration which will be strictly enforced.

 


5) Solungal Vellungal: (6-16 Years)


 • Solungal Velungal is not a competition.

 • Kids of ages between 6 and 16 can participate in this group.

 • This is open for all kids participating in other programs as well.

 • Teams will be formed based on the participation.

 • NETS will provide detailed study reference guide for preparation.

6) Tamil Isai/Nadanam - Non-Competition

 •  Tamil Isai is not a competition.

 •  All performances must be in Tamil.

 •  Songs should be Tamil based – in the genre (Classical, Semi-classical, Movie Songs).

 • Dance can be in any Genre (Classical/Non-Classical Form/Movie Songs). NETS gives preference to Karagattam, Kummi, Kavadi attam,Poikkal kudhirai etc.

 •  Solo not allowed.

 •  Minimum participants for the Tamil Isai/Nadanam are 3. No limits for maximum participants.

 •  Please talk with your respective Music/Dance Teachers to perform as a group.

 • Please select the respective package based on number of participants .

 • It be given 5 minutes duration which will be strictly enforced.

7) Tamil Nadanam: Solo Classical- Competition: (6-16 Years)

       

 • Tamil Nadanam - Solo Classical is  a competition.

 • All performances must be in Tamil.

 • Participants must be in the age of 6 to 16.

 • Only Classical Dance is allowed.

 • Group is not allowed.

 • Each performance is given 5 minutes.

 • Kids participating in this competiton can not participate non-classical group.

 • Appropriate Bharatanatyam costume for Single solo classical segment ( no skirts, chudidhar or lehangas)

 • Appropriate dress attire for the non-classical dance segment (NETS members have authority to reject participants if not appropriately dressed )

 • Judges decisions are final

 • Please do not use alta in the premises

 • No prompting of performers will be allowed from the audience

8)Group Non - Classical- Competition: (6-16 Years)

       

 • Non- Classical  Classical is a group competition.

 • All performances must be in Tamil.

 • Participants must be in the age of 6 to 16.

 • Group should be minimum of 3 participants.

 • Each performance will be given strictly 5 minutes even group size bigger than 8 or more, since it is competition.

 • Kids participating in this competiton can not participate classical solo.
 • Please select the respective package based on number of participants .

 • Judges decisions are final


9) Tamil Naadagam: (6-16 Years)


 • Tamil Nadagam is not a competition.

 • All performances must be in Tamil.

 • Participants must be in the age of 6 to 16.

 • Minimum participants must be 5 and there are no restrictions on maximum participants.

 • Please select the respective package based on number of participants .


10) Math Bee Competition

 • Any kids between first grade until eighth grade can participate.

 • Please let us know the grade of the kid during registration.

 • Time Limit for the test is 30-45 minutes. There will be 25 questions, all of them are multiple-choice questions. Math Bee questions are sponsored by Mathnasium Acton.

 • Test will be conducted at ~4 different zone test center on the same day same time., one week before event ~oct 28. Date and Location will be announced after finalized.. But any tie breaker will be conducted on the Function day

 • Winners (First, Second and Third) place will be selected on Elementary/Middle Level.

 • All Winners will be given the medal with the certificate.

 • Participants will be given the certificate.

 • We will return the answer sheets by the end of the day at Function and we advise parents to collect it on the Function day.

 • Winners will be announced during the end of the day on the stage.

11) Science Bee Competition

 • Any kids between first grade until eighth grade can participate in the Science Bee Competition.

 • Please let us know the grade of the kid during registration.

 • Time Limit for the test is 30-45 minutes. There will be 25 questions, all of them are multiple-choice questions. Science Bee questions are sponsored by Curious Science, Acton.

 • Test will be conducted at ~4 different zone test center on the same day same time. one week before event ~oct 28. Date and Location will be announced after finalized. But any tie breaker will be conducted on the Function day.

 • Winners (First, Second and Third) place will be selected on Elementary/Middle.

 • All Winners will be given the medal with the certificate.

 • Participants will be given the certificate.

 • We will return the answer sheets by the end of the day at Function and we advise parents to collect it on the Function day.

 • Winners will be announced during the end of the day on the stage.


12) Drawing Competition

 • Any kids between can participate in the Drawing Competition.

 • Please let us know the grade of the kid during registration.

 • Topic/Theme will be given before competition starts.

 • All Winners will be given the medal with the certificate.

 • Participants will be given the certificate.

 • Competition on event day.

 

     Online Registration & Payments:

          We have upgraded our website in a constant effort to provide efficient online service to our members and patrons. We ask for your continued support by submitting your online reservations on time and paying the invoices online enable efficient processing of your applications and payments.

NETS will reserve to change any program segment based on the number of participants and/or time available for us.

To register online visit our website athttp://www.netamilsangam.org/


** Registering as Non-Member: Even if you are a non-member, you will need to register on our website with a free account for registration. Your account will be treated as a non-member until you have paid the membership fee and will let you register for the event as Non-Member.

If you encounter any technical issues please report them promptly by emailing to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Please register early to avoid any disappointment.  

All registration must be completed on or before Oct 23th, 2017 10:00 PM EST. After that, online registration will be closed. This is the only way you can register for this event.  Any other forms of registration such as word of mouth, voice message, and email to committee members are invalid.

• If your performance needs music, you should send the music for your program to NETS by Oct 23th, 2017 10:00 PM EST. It should be sent in the MP3 format or Wav file to the following email address.

      

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

** Please Note: DO NOT send music files to any other address as volunteers are only monitoring this email address to gather all the music files.

• After we process the online registration forms, your registration will be confirmed by our NETS Committee via email by Oct 28th, 2017. No emails/phone calls please! Please note that confirmation mails will not be sent to Thirukkural recitation competition participants.

• All of the above mentioned rules are subject to change by the NETS committee.

If you have any questions about the program or registration, please email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Warm Regards,

NETS Committee.

Thanks to our sponsors